Doelstellingen van de Stichting Studiegroep Leudal e.o.

De Studiegroep zet zich in voor het behoud, herstel, bescherming en studie van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het Leudal en zijn omgeving.
De Studiegroep beheert een grote collectie archeologische vondsten en oude gebruiksvoorwerpen. Deze worden in het Leudalmuseum tentoongesteld.
De Studiegroep is uitgever van het kwartaalblad Rondom het Leudal.
Veel activiteiten vinden plaats in de werkgroepen van de Studiegroep.

Ontstaan van de Studiegroep Leudal e.o.

In 1971 is de Studiegroep Leudal ontstaan als beweging tegen de plannen om van het Leudalgebied een grootschalig, toeristisch pretpark te maken.
Door de inzet van de Studiegroep zijn die plannen van tafel verdwenen en kwam de natuur op de eerste plaats.
De studiegroep beschouwt zichzelf nog steeds als “waakhond” van het Leudal en weet zich daarbij gesteund door het beheersplan van Staatsbosbeheer.

Organisatie

Groep: Leefomgeving Leudal

De werkzaamheden van deze groep zijn de basis waarop de Studiegroep 50 jaar geleden werd opgericht. Toen noodzakelijk en nog steeds noodzakelijk zetten zij zich in voor de kwetsbare natuur en het milieu in het Leudal Dat is m.n. van toepassing indien deze beleidsvoornemens een belemmering zouden kunnen vormen voor de instandhouding, de bescherming en de beleving van het natuurgebied. De werkgroep, onder leiding van Gerard IJff, tracht haar doel vooral te bereiken door middel van (vroegtijdige) deelname in klankbordgroepen en overleggroepen van b.v. gemeente, waterschappen, natura 2000 etc., maar ook door het indienen van zienswijzen t.a.v. beleidsplannen. In dit verband wordt ook nauw samengewerkt met de Stichting Milieu Federatie Limburg en andere gelijkgezinde instanties.

Beleid beïnvloeding vraagt steeds meer aandacht. De werkgroep kan daarom nog steeds mensen gebruiken met kennis van zaken en met interesse in ruimtelijke ordening, milieu etc. Zij kunnen m.n. op inhoudelijk gebied een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstelling van de Studiegroep Leudal op dit punt.

Onderstaande aandachtspuntenkaart geeft een overzicht met welke  zaken de Werkgroep zich o.a. bezig houdt of heeft bezig gehouden.  Door op een van de “vlaggetjes” te klikken kan men zien over welk onderwerp het gaat:

Aandachtspuntenkaart


Link naar grote kaart (nieuw venster)

Groep: Leudal Museum

Deze groep zorgt voor de inrichting van het museum. Daarnaast zijn hierin de activiteiten ondergebracht voor Archeologie, WOII, Heemkunde en Eugène Dubois.

Groep: Tijdschrift Rondom Leudal

Deze groep verzorgt het tijdschrift Rondom Leudal dat 4x per jaar verschijnt en waarop iedere inwoner van het Leudal met hart voor de natuur is geabonneerd.

De werkgroep: Wisseltentoonstellingen

Naast het museum organiseren we samen met de Stichting Groen Hart Leudal jaarlijks verschillende wisseltentoonstellingen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: René Niessen
  • Secretaris: Rosery Niessen
  • Penningmeester: Arend Jan van Lint
  • Bestuurslid: Peter Beeks
  • Bestuurslid: Hugo Levels
  • Bestuurslid: Hellen van Tol

Donateurs

Voor minimaal € 22,- Euro per jaar kunt u zich opgeven als donateur van de Studiegroep Leudal. Het donateurschap is inclusief een abonnement op het tijdschrift Rondom het Leudal. Donateurs hebben gratis toegang tot het museum en de tentoonstellingen.

Contact

Stichting Studiegroep Leudal e.o.
Roggelseweg 58
6081 NP Haelen

Emailadres: secretariaat@leudalmuseum.com   (nieuw adres met ingang van november 2023!)
Het bankrekeningnummer: NL67RABO0118690280
Het fiscaal nummer: 8026.87.404
KvK: 41066365

Studiegroep Leudal is ANBI-erkend.

De Studiegroep heeft enige jaren geleden bij de Belastingdienst de ANBI-erkenning aangevraagd. Na aanpassing van de statuten is de Studiegroep vanaf 1 januari 2013 als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend.
Met deze erkenning is de Studiegroep, als organisatie die het algemeen belang dient, volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. De Studiegroep hoeft dus over bijvoorbeeld uw gift of over een uitkeringen die zij in het algemeen belang doet geen schenkbelasting te betalen. Ook is ze gevrijwaard van het betalen van erfbelasting over ontvangen erfenissen. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) immers alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Iets om te onthouden ?

(Meer weten ? ; zie ook www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/giften ).

Vanwege de ANBI erkenning is de Studiegroep Leudal verplicht informatie over de meest recente, door de algemene vergadering goedgekeurde, jaarcijfers op haar website te vermelden.
Achter de volgende links vind U het thans geldende Beleidsplan, en het meest recente secretarieel jaarverslag de meest recente verlies en winstrekening en de staat van baten en lasten:

Scroll naar boven